Skip to content

标签:武学

峨嵋道人拳歌

诗歌原文 明·唐顺之浮屠善幻多技能,少林拳法世罕有。 道人更自出新奇,乃是深山白猿授。 是日茅堂秋气髙,霜薄风微静枯柳。 忽然竖发一顿足,崖石迸裂惊砂走。 去来星女掷灵梭,天矫天魔翻翠袖。 舑舕含沙鬼戏人,髬髰磨牙贙捕兽。 形人自诧我无形,或将跟絓示之肘。 险中呈巧众尽惊,拙里藏…